มติ ครม.

ดูแล้ว: 2,184 ครม.แต่งตั้งโยกย้าย สลับเก้าอี้ “อธิบดีกรมน้ำบาดาล” วันที่ 23 ก.ค.67 นางสาวเกณิกา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,370 ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศ คำสั่ง คสช. จำนวน 24 ฉบับ วันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,187 ครม. มีมติเห็นชอบหลักการตามแนวทางในการส่งเสริมการออมทรัพย์ของ กอช. เพื่อรองรับการเกษียณ ผ่านโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ (16 กรกฎาคม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,184 ครม. มีมติเห็นชอบโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2570 (9... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,281 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เตรียมเสนอเข้าสู่วาระ 1... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,519 ครม. มีมติแต่งตั้ง “วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ” ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 2... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,305 ครม. มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ไม่เกินครัวเรือนละ 500... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,287 ครม.อนุมัติร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานจังหวัดสมุทรปราการและศาลแรงงานจังหวัดระยอง พ.ศ.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,284 ครม. มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก (สลาก 3 หลัก) พ.ศ.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,280 ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ วันที่ 28 พ.ค.67 นางรัดเกล้า อินทวงศ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,288 ครม. เห็นชอบ ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2567... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,186 ครม.เห็นชอบกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้มการโฆษณา ปรับอ่วมดื่มในสถานที่ต้องห้าม วันที่ 12 มี.ค.67 นายคารม... อ่านต่อ