GSP

ดูแล้ว: 810 อนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกรัฐบาลเชื่อสหรัฐฯ ตัดสิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) ไม่กระทบภาพรวมการส่งออกไทยไปสหรัฐ ฯ... อ่านต่อ