EXIM Thailand

ดูแล้ว: 1,553 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นองค์ปาฐกพิเศษในงาน UK-Thailand Financial Forum... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,772 นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายแฟรงค์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,466 EXIM BANK รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 นายรักษ์ วรกิจโภคาทร... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว