EEC Incubation Center

ดูแล้ว: 1,335 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา แถลงข่าว เปิดศูนย์พัฒนาธุรกิจชุมชน EEC Incubation... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว