BCG Model

ดูแล้ว: 1,616 สศอ. เร่งขับเคลื่อน BCG Economy Model นำร่องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 643 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ผลักดันผู้ประกอบการแปรรูปกัญชงสู่พาณิชย์รองรับ BCG... อ่านต่อ