รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ดูแล้ว: 881 เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ ในมิติด้านคุณธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี... อ่านต่อ