Tue. Jun 2nd, 2020

บางจาก

ดูแล้ว: 1,247 ปตท.-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์คงเดิม มีผล 22... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,451 บางจาก ตั้ง “ถังปันสุข” ในปั๊มบางจากและจุดต่างๆ ในชุมชนกว่า 20 จุด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,151 ปตท.-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,139 บางจากฯ พัฒนานวัตกรรมธุรกรรมการเงินระบบอิเลคทรอนิกส์ หรือ Bangchak Digital Payment ชำระเงินแบบอิเลคทรอนิกส์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,140 ปตท.-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,290 ปตท.-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,291 ปตท.-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 80 บางจาก เตรียมจำหน่ายแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ราคาพิเศษให้ประชาชน ขนาด 500 มิลลิลิตรขวดละ 50... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 0 บางจาก เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น ออกไปไม่มีกำหนด และได้อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 เม.ย.นี้ ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 32 ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง... อ่านต่อ