วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562 13:51

ระดมสมองผุดแผนโรงไฟฟ้าชุมชน พืชพลังงาน

ก.พลังงาน เปิดเวทีระดมความคิดเห็น สร้างโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก มุ่งส่งเสริมพืชพลังงาน สร้างรายได้เกษตรกร วางเกณฑ์ร่วมลงทุน ให้ชุมชนมีส่วนถือหุ้น โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง

 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่การกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้ 9ตุลาคม 2562) กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน)การไฟฟ้ส่วนภูมิภาค(กฟภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สภาอุดสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการได้ร่วมกันประชุมรับฟังความคิดเห็น "การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก" ที่จะนำไปสู่การจัดทำกรอบการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงนและกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าตามโนยบายของกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้เป้าหมายโรงไฟฟ้าชุมชนเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าโดยการผลิต ใช้ และจัดจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศและเพิ่มรายได้เข้าสู่ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไม่ว่าจะเป็นการประกันรายได้ จากการปลูกพืชพลังงาน การเข้าไปถือหุ้นในประกอบการ กิจการโรงไฟฟ้า รวมถึงผลประโยชน์ของชุมชนที่จะไดรับรายได้จากการขายไฟฟ้า

"ผลจากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะนำข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นไปประกอบการพิจารณารูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการเปิดรับภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วม

ลงทุนกับชุมชนในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนโดยกรอบดังกล่าวจะนำเสนอสู่การพิจารณาขอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. อีกครั้ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโรงไฟฟ้าในปี2563 " นายสนอิรัตน์กล่าว

สำหรับกรอบนโยบายการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน จะมีการกำหนด พื้นที่เป้าหมาย ที่ตั้งโรงไฟฟ้า ซึ่งต้องเป็นพื้นที่มี ศักยภาพด้านพลังงงานหมุนเวียน โดยเฉพาะวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด รวมถึงพืชพลังงานอย่างหญ้าเนเปียร์ และมีระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ไม่ว่าจะเป็น ระบบส่ง ระบบจัดจำหน่ายที่สามารถรองรับไฟฟ้าที่ผลิตได้จากชุมชน โดยแนวทางกาจัดตั้งโรงไฟฟ้าดังกล่าว  จะเป็นการีร่วมลงทุนระหว่าง เอกชน กับชุมชน ซึ่งมีเงื่อนไขที่ใช้เอกชนเป็นผู้ลงทุน ในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และเปิดให้ชุมชนเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนที่เหมาะสมในขั้นตอนของการ ดำเนินการผลิตไฟฬาเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้เป้าหมายการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียน ตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ซึ่งได้กำหนดประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่มาจาก ชีวมวล

ก๊าชชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานผสมผสาน ด้วยขนาดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ โดยมีสัญญาการรับซื้อไฟฟ้จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

และที่สำคัญราคาซื้อขายไฟฟ้า ต้องกระทบกับค่าไฟฟ้าทำให้น้อยที่สุด ที่มีเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 30 ให้เป็นไปตามแผนพัฒนกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 หรือแผน

POP 2018 เป็นการกระจายเชื้อเพลิงให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมความมั่นคงระบบพลังงานของไทย

Read 178 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM