วันจันทร์, 16 กันยายน 2562 15:18

SCB ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่อง

ไทยพาณิชย์ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนระดับโลกดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ทั้งในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประจำปี 2562 โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ธนาคารที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนระดับโลกสูงสุด (Top 10 Sustainability Leaders) หมวดธุรกิจธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง จากธนาคารทั่วโลกที่เข้ารับการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 175 แห่ง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดด้านความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของธนาคารในการมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank) ธนาคารมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งธนาคารตระหนักดีว่าธุรกิจที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นมิใช่ธุรกิจที่มุ่งเน้นเพียงผลประกอบการที่ดีเท่านั้น หากแต่เป็นธุรกิจที่สามารถปรับตัวภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังคำนึงถึงความสมดุลที่จะสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยธนาคารเชื่อว่าแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนนั้นจะต้องถูกบูรณาการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยไม่ถือว่าเป็นภาระหรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ธนาคารจึงได้มีการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนด้วยการผสานแนวคิดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลสำเร็จได้ โดยมีแนวทางการดำเนินกิจการบนเส้นทาง “ธนาคารเพื่อความยั่งยืน" หรือ Sustainable Banking ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ Sustainable Finance , Financial Inclusion , Financial Literacy

ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าว ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนอย่างรอบด้าน ธนาคารตระหนักดีว่า ในฐานะตัวกลางภาคการเงินที่มีบทบาทสำคัญในการส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม ธนาคารจึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ภายใต้พันธกิจบนเส้นทาง“ธนาคารเพื่อความยั่งยืน” อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมไทยโดยรวมด้วยเช่นกัน

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็นความร่วมมือของ S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM ที่ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรตามแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัท.

Read 201 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM