Sat. Jul 4th, 2020

National

“คลัง-ททท.-ธนาคารกรุงไทย”เปิดตัวโครงการ “เที่ยวปันสุข” สนับสนุนค่าที่พัก-เดินทาง ตามมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว... อ่านต่อ
สบน.ประสาน ตำรวจเศรษฐกิจ “ศปก.ปอศ.” สืบจนพบตัวการขบวนการปลอมพันธบัตรรัฐบาล เผยระหว่างนี้ ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมหวังขยายผลถึงผู้อยู่เบื้องหลังและแนวร่วมอื่นๆ นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ... อ่านต่อ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แนะรัฐจัดทำกรอบงบประมาณปี 64 มุ่งเน้นที่การจัดทำยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นหลัก เร่งพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน รองรับความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจและปัจจัยลบCOVID-19ที่ฉุดการค้าไทยและโลกต่อเนื่อง... อ่านต่อ
กรมบัญชีกลาง (บก.) แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ ปี’63 ให้เร็วขึ้น 3 วัน... อ่านต่อ

Hot Market

Special Report

Inside Asean

World