วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 09:11

เฮ! ครม.สั่งลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง Featured

คนไทยได้เฮ! รับปีใหม่ หลังครม.ไฟเขียว “กฎหมายลูก 3 ฉบับ” ที่คลังชงเรื่องลดภาษีให้ประชาชน ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกิจการเพื่อการกุศล ระบุเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค.63 พ่วงเห็นชอบ ยกเว้น! “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” จากมาตรการ “ชิมช้อปใช้” 1,000 บาท และเงินคืน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกา และร่างกฎกระทรวงที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 รวม 3 ฉบับ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายมีความสมบูรณ์ ได้แก่ 1.ร่าง พ.ร.บ.การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ... 2.ร่างกฎกระทรวงการงด หรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. ... และ 3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคารประเมินทุนทรัพย์

โดยร่างพ.ร.บ.การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ... เป็นการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากฐานภาษีตามาตรา 37 ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค.63 ประกอบด้วย

1.ลดภาษีในอัตรา 50% ของจำนวนภาษีที่ต้องเสีย เช่น กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของบุคคลธรรมดาได้มาจากมรดก โดยใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และต้องจดทะเบียนสิทธิและนิติธรรมเกี่ยวกับทรัพย์นั้น ก่อนวันที่ 13 มี.ค.62 และที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟ้ารวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า

และ 2.ลดอัตราภาษี 90% ของจำนวนภาษีทีต้องเสีย เช่น ในกรณีที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่รอการขายของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สถาบันการเงินของประชาชน บริษัทบริหารสินทรัพย์ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของหน่วยงาน, ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างพัฒนาเป็นโครงการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยหรืออุตสาหกรรรมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการอนุญาตจัดสรรที่ดิน, ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุด เป็นระยะเวลไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันได้รับอนุญาตก่อนสร้าง, ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันได้รับอนุญาตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม, ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาและที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานบริการประชา ชนทั่วไป เช่น ลานเล่นกีฬา สวนสัตว์ สวนสนุกที่ดินรับอนุญาตตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การลดภาษีที่ดินฯดังกล่าว ถือเป็นการลดภาษีของประชาชน แม้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะสูญเสียรายได้ 2,700 ล้านบาทก็ตาม แต่ อปท.จะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินราว 39,420 ล้านบาท

สำหรับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาตรา 37 ให้เก็บภาษีประกอบด้วย 1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการเป็นที่อยู่อาศัย มีอัตราภาษีไม่เกิน 0.3% ของฐานภาษี 2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น นอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรือที่เป็นที่อยู่อาศัย มีอัตราไม่เกิน 1.2% ของฐานภาษี และ3.สิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ มีอัตราภาษีไม่เกิน 1.2% ของฐานภาษี

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ครม. ได้เห็นชอบกฎกระทรวงการคลัง ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ทั้งนี้ ผลของมาตรการดังกล่าว ทำให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิจากมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ได้รับเงินจากรัฐบาลคนละ 1,000 บาท และยังมีส่วนของเงินที่รัฐบาลจะคืน หรือ (แคชแบ็ก) โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากทั้ง 2 กรณีไม่ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่กรมสรรพากร

โดยมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ได้ดำเนินการมาแล้วรวมทั้ง หมด 3 ระยะหรือ 3 เฟส โดยเฟสแรก มีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 ล้านคน เฟส 2 มีประชา ชนเข้าร่วมโครงการ 3 ล้านคน และล่าสุด เฟสที่ 3 อีก 2 ล้านคน รวมทั้งหมด 15 ล้านคน โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในเฟส 1 และเฟส 2 จะได้รับเงินจากรัฐบาล 1,000 บาท ขณะที่ เฟส 3 ไม่ได้รับเงิน 1,000 บาท ส่วนเคช แบ็ก กรณีใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท ได้เงินคืน 15 % หรือไม่เกิน 4,500 บาท ส่วนที่ เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ได้เงินคืน 20% แต่ไม่เกิน 4,000 บาท โดยรัฐบาลตั้งงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินโครงการตลอดรวม 3 เฟส ทั้งสิ้น 19,000 ล้านบาท.

Read 331 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM