วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 11:53

คปภ.รับ 100 คะแนนผ่านเกณฑ์ ITA - ป.ป.ช.

คปภ. เข้ารับการประเมินจากปปช.ครั้งแรกผ่านฉลุยระดับเกรด A เผยตัวชี้วัด “การเปิดเผยข้อมูล-การป้องกันการทุจริต”ได้ 100 คะแนนเต็ม

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวว่า สำนักงาน คปภ. ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด เป็นปีแรก และสามารถผ่านการประเมินในระดับเกรด A จึงถือเป็นความสำเร็จขององค์กร โดยเฉพาะคะแนนจาก 2 ตัวชี้วัดที่ได้ถึง 100 คะแนนเต็ม คือ ตัวชี้วัดเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดเรื่องการป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าสำนักงาน คปภ. เดินมาถูกทางในการเป็นหน่วยงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ อันจะช่วยสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้พนักงานของ สำนักงาน คปภ. ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจุดประกายให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมถึงการปรับระบบการทำงานไปสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

อนึ่ง เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต.

Read 72 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM