GSB Mymo MyAgent
วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562 12:54

ออมสินเปิดตัวศูนย์วิจัยฯเน้นเศรษฐกิจฐานราก Featured

แบงก์ออมสิน เปิดตัวศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน มุ่งเน้นงานวิเคราะห์/วิจัย ด้าน “เศรษฐกิจมหภาค-ฐานราก-อุตสาหกรรม-นโยบาย/มาตรการรัฐ” เผยสร้างหลายช่องทางกระจายข้อมูล ทั้งส่งตรงถึงต้นสังกัด ผ่านสื่อมวลชน และเผยแพร่ใน 7 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง มั่นใจข้อมูลเศรษฐกิจฐานรากที่ดีพอจะนำไปวางแผนงานและออกผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ป้อนตลาด

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน กล่าวถึงการเปิดตัว ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน (GSB Research) ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อช่วงสายวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า เพราะลูกค้าหลักของธนาคารฯเป็นกลุ่มฐานรากมากถึง 61.51% นั่นจึงเป็นเหตุผลทำให้ศูนย์วิจัยฯแห่งนี้ เน้นผลิตข้อมูลผ่านการวิเคราะห์และวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฐานรากและเอสเอ็มอีมากที่สุด อีกทั้งที่ผ่านมาศูนย์วิจัยอื่นๆ ก็ไม่ได้เน้นทำวิจัยเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้มากนัก ซึ่งจะทำให้ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินกลายเป็นแหล่งข้อมูลและงานวิจัยหลักของกลุ่มฐานรากและเอสเอ็มอี ที่ผู้สนใจไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และอื่นๆ สามารถใช้และนำไปอ้างอิงได้ นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินยังถูกใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลของหน่วยงานภายในธนาคารและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์การเป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของธนาคารออมสิน โดยจะเปิดให้บริการกับผู้สนใจทุกกลุ่มที่ติดติดเข้ามาเพื่อขอใช้บริการในวันและเวลาราชการ

“ศูนย์วิจัยแห่งนี้มีความสมบูรณ์แบบในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของเศรษฐกิจฐานรากนั้นถือเป็นงานบุกเบิกชิ้นสำคัญที่ธนาคารออมสินได้ริเริ่มมาตั้งแต่แรกอย่างเป็นรูปธรรม มีดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ซึ่งใช้บ่งชี้ถึงสถานการณ์ของเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงจัดทำ Poll เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มคนฐานราก ทั้งเรื่องวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ การหารายได้ การออม การใช้จ่าย การก่อหนี้ เป็นต้น ตลอดจนมีรายงานวิจัยเชิงลึกทางด้านฐานรากนำเสนอต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง” นายชาติชายกล่าว

ทั้งนี้แม้งานวิเคราะห์และวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฐานรากและเอสเอ็มอี จะถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เพราะเกี่ยวข้องกับภารกิจของธนาคารฯ เนื่องจากเศรษฐกิจฐานราก (Grassroots Economy) ถือเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของไทย และเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ของประเทศ กระนั้น ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ก็ไม่ลืมที่จะผลิตงานวิเคราะห์และวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อให้รัฐบาล หน่ายงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญ จำเป็น ทันสมัย และทันเหตุการณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการวางแผนงานในโอกาสต่อไป

โดยหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาพใหญ่ของระบบเศรษฐกิจ อาจต้องทำเป็นรายไตรมาส แต่หากเป็นเรื่องทั่วไปหรือเรื่องที่อยู่ในช่วง Hot Issue ก็จะทำให้เร็วขึ้น เพื่อให้ตรงและทันกับสถานการณ์นั้นๆ ทั้งนี้ นอกากจะส่งตรงในงานวิเคราะห์และวิจัยในรูปของรายงานและบทวิเคราะห์ไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังจะส่งผ่านสื่อเพื่อนำเสนอไปยังประชาชนทุกภาค ขณะเดียวธนาคารออมสินก็มีเว็บไซด์ไลน์ทั้งในส่วนของเว็บไซต์หลักของธนาคารฯ ของ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินแล้ว ยังมีแยกย่อยในส่วนที่เกี่ยวข้อกับเรื่องราวต่างๆ ตามที่ลูกค้าแบะคนทั่วไปจะสนใจ รวมกันถึง 6-7 เว็บไซต์

ผอ.ออมสิน ย้ำว่า ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน เป็นศูนย์วิจัยที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกภาคส่วนผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยต่างๆ ด้วยเครื่องมือทางสถิติขั้นสูง และ Model ต่างๆ โดยไม่มีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์ และมีนักวิจัยจำนวน 28 คน คอยดูแลและติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ/คลังสมอง (Think Tank) โดยเศรษฐกิจมหภาคถือเป็นภาพหลักที่สำคัญที่แสดงถึงการเจริญเติบโตและการพัฒนาของประเทศ จึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจการเงินในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจรายไตรมาส เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงนำเสนอผลงานวิจัยต่างๆ ต่อสาธารณชน

“ศูนย์วิจัยแห่งนี้มีนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีระบบการวิเคราะห์วิจัยตามแบบมาตรฐานงานวิจัยสากล มีเครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล คำนวณค่าสถิติ และการประมาณการที่เที่ยงตรงแม่นยำ ซึ่งทำให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นร้อน (Hot Issue) ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ มีการจัดทำรายงานที่นำเสนอแบบ Infographic ที่สวยงาม ง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยปัจจุบันมีรายงานวิจัยที่เกิดจากศูนย์วิจัยธนาคารออมสินกว่า 100 เรื่องต่อปี และมีความพร้อมในการนำเสนอผลการวิจัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความมุ่งมั่นเพื่อผลสำเร็จที่ว่า “สร้างสรรรค์งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” ผอ.ออมสิน กล่าวและว่า จากนี้ไปการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ของธนาคารออมสิน จะมาจากงานวิเคราะห์และวิจัยจากศูนย์วิจัยธนาคารออมสินเป็นหลักเช่นกัน.

Read 257 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM