วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 18:55

กรมศุลกากร ต้อนรับ Mr.Boris Johnson และคณะ

กรมศุลกากร ต้อนรับ Mr.Boris Johnson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหราชอาณาจักร และคณะ เนื่องในโอกาสหารือกรณีเกี่ยวกับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr.Boris Johnson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหราชอาณาจักร และคณะ เนื่องในโอกาสหารือกรณีเกี่ยวกับ การปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า ตามมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากเหล่าประเทศที่ร่วมลงนามในปฏิญญาลอนดอน ได้แก่ การกำจัดการซื้อขายสินค้าจากสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย เพิ่มความพยายาม ในการบังคับใช้กฎหมายและจัดให้มีกรอบข้อกฎหมายและมาตรการยับยั้งที่มีประสิทธิภาพ

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า กรมศุลกากรได้ให้ความสำคัญและมีนโยบาย ในการเข้มงวดกวดขันของต้องห้ามต้องกำกัด โดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora หรือเรียกโดยย่อว่า ไซเตส : CITES) ตลอดจนการทำงานประสาน ความร่วมมือกันอันดีระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว สำหรับหน่วยงานความร่วมมือภายในประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) หน่วยงานอื่น ๆ เช่น สายการบิน บริษัทขนส่ง ท่าอากาศยาน ฯลฯ ส่วนหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) สำนักงานปราบปราม ยาเสพติดของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (The United States Drug Enforcement Administration: DEA) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (The United States Department of Homeland Security: DHS) สำนักงานบังคับใช้กฎหมายการย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐอเมริกา (United States Immigration and Customs Enforcement: ICE) และสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (U.S. Customs and Border Protection: CBP) องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (International Criminal Police Organization: INTERPOL) สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime: UNODC) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) สำนักงานประสานงานข่าวกรองศุลกากร WCO Regional Intelligence Liaison Office (WCO RILO) สำนักงานสร้างเสริมขีดความสามารถ (WCO Regional Office for Capacity Building: WCO ROCB) ผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร จากนานาประเทศ (Foreign Customs Attaché) โดยจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ที่สำคัญ ได้แก่ การประสาน งานด้านการข่าวอย่างเป็นทางการผ่าน Drug Seizure Immediate Notification Systems (DSINS) เพื่อต่อต้านการขนส่งยาเสพติดทางอากาศยาน และทางทะเล ตลอดจนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐกับชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามบัญชีในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) สำหรับสัตว์หรือพืชมีชีวิตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร ส่วนสัตว์หรือพืชที่ตายแล้วหรือซาก อาทิ นอแรดและงาช้าง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและกรมศุลกากร เป็นหน่วยงานที่เก็บรักษา 

ปัจจุบันสถานการณ์การลักลอบค้าสัตว์ป่าในประเทศไทย มีหลายกลุ่มทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยใช้ประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านลักลอบสินค้าผิดกฎหมายไปยังประเทศปลายทาง กลุ่มเหล่านี้จะใช้คนท้องถิ่นในประเทศอาเซียนเป็นผู้ขนส่งเพื่อให้มีความกลมกลืนกับผู้โดยสารทั่วไปและลักลอบสินค้าที่ผิดกฎหมายไปยังประเทศปลายทาง ในกรณีที่เป็นการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า การสำแดงรายการของสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกเป็นเท็จเป็นวิธีที่ ใช้กันมากที่สุดในการลักลอบสินค้าผิดกฎหมาย เช่น การสำแดงรายการของสินค้าส่งออกเป็นสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยทั่วไป อาทิ กระเพาะปลา ถั่ว หรือสินค้าอื่น ๆ ที่รับประทานได้ ทั้งนี้แนวโน้มการลักลอบค้าสัตว์ป่าในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การใช้เส้นทางลักลอบสินค้าผิดกฎหมายโดยตรงจากประเทศต้นทางไปยังประเทศปลายทาง หลีกเลี่ยงเส้นทางการลักลอบสินค้าผิดกฎหมายออกจากเมืองต้นทางที่มีความเสี่ยงในการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่โดยใช้เมืองใกล้เคียงแทน การใช้เส้นทางในการเดินทางอ้อม เช่น การใช้เส้นทางในการเดินทางจากประเทศต้นทางผ่านประเทศต่าง ๆ เพื่อไปยังประเทศปลายทางอย่างไม่สมเหตุสมผล การเดินทางเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชาประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และใช้เส้นทางอื่น ๆ เพื่อเข้ามายังประเทศไทย (อาทิ พรมแดนทางบก โดยการดัดแปลงยานพาหนะลักลอบขนสัตว์ป่าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ) โดยใช้ประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านลักลอบสินค้าผิดกฎหมายไปยังประเทศปลายทาง ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลและ การจับกุมพบข้อมูล ประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง ดังนี้

ประเทศต้นทาง ได้แก่- ประเทศเอธิโอเปีย ประเทศโกตดิวัวร์- ประเทศเคนยา- ประเทศไนจีเรีย-ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศเบนิน- ประเทศคองโก- ประเทศโมซัมบิก- ประเทศแองโกลา-ประเทศแซมเบีย- ประเทศแคเมอรูน- ประเทศกานา- ประเทศไนเจอร์- ประเทศโตโก- และประเทศบูร์กินาฟาโซ
ประเทศทางผ่าน ได้แก่- ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์- โดฮา ประเทศกาตาร์- อาดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย- ไนโรบี ประเทศเคนยา- ลากอส ประเทศไนจีเรีย - อิสตันบูล ประเทศตุรกี - ประเทศมาเลเซีย - ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย

โดยมีข้อสังเกต ณ ประเทศทางผ่าน ผู้ลักลอบสินค้าผิดกฎหมายมักเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งหรือการลักลอบเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

ประเทศปลายทาง ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน

อนึ่ง กรมศุลกากรได้นำระบบควบคุมทางศุลกากรมาใช้ในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยและเข้มงวดปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับกรณีของต้องห้ามต้องกำกัด โดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora หรือ CITES) มีสถิติการจับกุม ดังนี้

เล่าเรื่องด้วยภาพ

กรุงศรี จับมือ พี.เค. จัดแคมเปญ งานเดียว…

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ทุ่มงบโปรโมชั่นกระตุ้นเที่ยวไทย อัดส่วนลด แคชแบ็ค 4 คุ้ม ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 50 อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 22 ก.พ. 2562

BAYมอบเอกสิทธิ์เหนือระดับ

KRUNGSRI EXCLUSIVE เผยทิศทางเศรษฐกิจ เพิ่มความมั่งคั่งรับปี 2562 อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 22 ก.พ. 2562

อนันดาฯ วางศิลาฤกษ์โครงการ ไอดีโอ โมบิ ส…

อนันดาฯ วางศิลาฤกษ์โครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์พอยท์ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 22 ก.พ. 2562

วิริยะฯจัดดวลสวิงกอล์ฟกระชับมิตรครั้งที่…

วิริยะประกันภัย จัดดวลสวิงกระชับมิตร “กอล์ฟเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 6” ดึงผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และคู่ค้า ร่วมกิจกรรมประเพณีประจำปีของบริษัทฯ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 22 ก.พ. 2562

SCBจับมือPEAKเพิ่มขีดความสามารถSME

ไทยพาณิชย์ ผนึกกำลังPEAKมอบแพคเกจโปรแกรมจัดทำบัญชีออนไลน์ให้เอสเอ็มอีทำบัญชีอย่างมืออาชีพ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 22 ก.พ. 2562

4 แบงก์ใหญ่ รับงานเปิดจองหุ้นกู้แสนสิริ

4 แบงก์ใหญ่ รับงานเปิดจองหุ้นกู้แสนสิริ 5,500 ล้านบาท ถึง 26 ก.พ.นี้ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 22 ก.พ. 2562

บตท.ร่วมลงนามถวายพระพรฯ

ผู้บริหาร บตท. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 22 ก.พ. 2562

SCBร่วมกับCUประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งค…

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ ประกาศผลรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 22 ก.พ. 2562

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM