วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 18:55

กรมศุลกากร ต้อนรับ Mr.Boris Johnson และคณะ

กรมศุลกากร ต้อนรับ Mr.Boris Johnson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหราชอาณาจักร และคณะ เนื่องในโอกาสหารือกรณีเกี่ยวกับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr.Boris Johnson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหราชอาณาจักร และคณะ เนื่องในโอกาสหารือกรณีเกี่ยวกับ การปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า ตามมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากเหล่าประเทศที่ร่วมลงนามในปฏิญญาลอนดอน ได้แก่ การกำจัดการซื้อขายสินค้าจากสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย เพิ่มความพยายาม ในการบังคับใช้กฎหมายและจัดให้มีกรอบข้อกฎหมายและมาตรการยับยั้งที่มีประสิทธิภาพ

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า กรมศุลกากรได้ให้ความสำคัญและมีนโยบาย ในการเข้มงวดกวดขันของต้องห้ามต้องกำกัด โดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora หรือเรียกโดยย่อว่า ไซเตส : CITES) ตลอดจนการทำงานประสาน ความร่วมมือกันอันดีระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว สำหรับหน่วยงานความร่วมมือภายในประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) หน่วยงานอื่น ๆ เช่น สายการบิน บริษัทขนส่ง ท่าอากาศยาน ฯลฯ ส่วนหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) สำนักงานปราบปราม ยาเสพติดของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (The United States Drug Enforcement Administration: DEA) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (The United States Department of Homeland Security: DHS) สำนักงานบังคับใช้กฎหมายการย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐอเมริกา (United States Immigration and Customs Enforcement: ICE) และสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (U.S. Customs and Border Protection: CBP) องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (International Criminal Police Organization: INTERPOL) สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime: UNODC) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) สำนักงานประสานงานข่าวกรองศุลกากร WCO Regional Intelligence Liaison Office (WCO RILO) สำนักงานสร้างเสริมขีดความสามารถ (WCO Regional Office for Capacity Building: WCO ROCB) ผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร จากนานาประเทศ (Foreign Customs Attaché) โดยจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ที่สำคัญ ได้แก่ การประสาน งานด้านการข่าวอย่างเป็นทางการผ่าน Drug Seizure Immediate Notification Systems (DSINS) เพื่อต่อต้านการขนส่งยาเสพติดทางอากาศยาน และทางทะเล ตลอดจนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐกับชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามบัญชีในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) สำหรับสัตว์หรือพืชมีชีวิตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร ส่วนสัตว์หรือพืชที่ตายแล้วหรือซาก อาทิ นอแรดและงาช้าง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและกรมศุลกากร เป็นหน่วยงานที่เก็บรักษา 

ปัจจุบันสถานการณ์การลักลอบค้าสัตว์ป่าในประเทศไทย มีหลายกลุ่มทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยใช้ประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านลักลอบสินค้าผิดกฎหมายไปยังประเทศปลายทาง กลุ่มเหล่านี้จะใช้คนท้องถิ่นในประเทศอาเซียนเป็นผู้ขนส่งเพื่อให้มีความกลมกลืนกับผู้โดยสารทั่วไปและลักลอบสินค้าที่ผิดกฎหมายไปยังประเทศปลายทาง ในกรณีที่เป็นการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า การสำแดงรายการของสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกเป็นเท็จเป็นวิธีที่ ใช้กันมากที่สุดในการลักลอบสินค้าผิดกฎหมาย เช่น การสำแดงรายการของสินค้าส่งออกเป็นสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยทั่วไป อาทิ กระเพาะปลา ถั่ว หรือสินค้าอื่น ๆ ที่รับประทานได้ ทั้งนี้แนวโน้มการลักลอบค้าสัตว์ป่าในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การใช้เส้นทางลักลอบสินค้าผิดกฎหมายโดยตรงจากประเทศต้นทางไปยังประเทศปลายทาง หลีกเลี่ยงเส้นทางการลักลอบสินค้าผิดกฎหมายออกจากเมืองต้นทางที่มีความเสี่ยงในการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่โดยใช้เมืองใกล้เคียงแทน การใช้เส้นทางในการเดินทางอ้อม เช่น การใช้เส้นทางในการเดินทางจากประเทศต้นทางผ่านประเทศต่าง ๆ เพื่อไปยังประเทศปลายทางอย่างไม่สมเหตุสมผล การเดินทางเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชาประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และใช้เส้นทางอื่น ๆ เพื่อเข้ามายังประเทศไทย (อาทิ พรมแดนทางบก โดยการดัดแปลงยานพาหนะลักลอบขนสัตว์ป่าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ) โดยใช้ประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านลักลอบสินค้าผิดกฎหมายไปยังประเทศปลายทาง ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลและ การจับกุมพบข้อมูล ประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง ดังนี้

ประเทศต้นทาง ได้แก่- ประเทศเอธิโอเปีย ประเทศโกตดิวัวร์- ประเทศเคนยา- ประเทศไนจีเรีย-ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศเบนิน- ประเทศคองโก- ประเทศโมซัมบิก- ประเทศแองโกลา-ประเทศแซมเบีย- ประเทศแคเมอรูน- ประเทศกานา- ประเทศไนเจอร์- ประเทศโตโก- และประเทศบูร์กินาฟาโซ
ประเทศทางผ่าน ได้แก่- ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์- โดฮา ประเทศกาตาร์- อาดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย- ไนโรบี ประเทศเคนยา- ลากอส ประเทศไนจีเรีย - อิสตันบูล ประเทศตุรกี - ประเทศมาเลเซีย - ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย

โดยมีข้อสังเกต ณ ประเทศทางผ่าน ผู้ลักลอบสินค้าผิดกฎหมายมักเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งหรือการลักลอบเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

ประเทศปลายทาง ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน

อนึ่ง กรมศุลกากรได้นำระบบควบคุมทางศุลกากรมาใช้ในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยและเข้มงวดปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับกรณีของต้องห้ามต้องกำกัด โดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora หรือ CITES) มีสถิติการจับกุม ดังนี้

เล่าเรื่องด้วยภาพ

SAM ช่วยลูกค้าปรับหนี้ วันเดียวได้ข้อยุติ 34 ล้านบาท

SAM ช่วยลูกค้าปรับหนี้ วันเดียวได้ข้อยุต…

SAM ช่วยลูกค้าปรับหนี้ วันเดียวได้ข้อยุติ 34 ล้านบาท อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 16 พ.ค. 2561

โฮมโปร บุกเหนือ จัดงาน "โฮมโปร แฟร์ เชียงใหม่"

โฮมโปร บุกเหนือ จัดงาน "โฮมโปร แฟร์…

โฮมโปร จัดมหกรรมความสนุก ครบ และคุ้ม อย่างต่อเนื่อง ต้อนรับหน้าร้อน ขึ้นเหนือจัดงาน “โฮมโปร แฟร์ เชียงใหม่” งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมา ช้อป ชิม ชิลล์ เพียง 10 วันเท่านั้น ให้ได้ ช้อป สินค้าเรื่องบ้านลดสูงสุดกว่า 70% ช้อปครบรับฟรี บัตรของขวัญโฮมโปรมูลค่า 2... อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 05 พ.ค. 2561

EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs

EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่…

EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs สนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 05 พ.ค. 2561

SORKON สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

SORKON สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

SORKON สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 27 เม.ย. 2561

อลิอันซ์ อยุธยา ทำบุญวันเกิดครบรอบ 67 ปี

อลิอันซ์ อยุธยา ทำบุญวันเกิดครบรอบ 67 ปี

อลิอันซ์ อยุธยา ทำบุญวันเกิดครบรอบ 67 ปี อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 27 เม.ย. 2561

ไปรษณีย์ไทย ผนึก ดีเอชแอล ชูบริการใหม่ "คูเรียร์โพสต์"

ไปรษณีย์ไทย ผนึก ดีเอชแอล ชูบริการใหม่ …

ไปรษณีย์ไทย ผนึก ดีเอชแอล ชูบริการใหม่ "คูเรียร์โพสต์" ส่งตรงสู่ทุกมุมโลกเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 27 เม.ย. 2561

สมาคมประกันชีวิตไทยประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 61

สมาคมประกันชีวิตไทยประชุมผู้บริหารระดับส…

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 26 เม.ย. 2561

ธนาคารกรุงเทพ มอบรางวัลแด่ลูกค้าบัตรเดบิต บีเฟิสต์

ธนาคารกรุงเทพ มอบรางวัลแด่ลูกค้าบัตรเดบิ…

บินลัดฟ้าสู่ประเทศอังกฤษ “ช้อปลอนดอน เชียร์เชลซี” อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 26 เม.ย. 2561

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM