วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 18:55

กรมศุลกากร ต้อนรับ Mr.Boris Johnson และคณะ

กรมศุลกากร ต้อนรับ Mr.Boris Johnson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหราชอาณาจักร และคณะ เนื่องในโอกาสหารือกรณีเกี่ยวกับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr.Boris Johnson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหราชอาณาจักร และคณะ เนื่องในโอกาสหารือกรณีเกี่ยวกับ การปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า ตามมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากเหล่าประเทศที่ร่วมลงนามในปฏิญญาลอนดอน ได้แก่ การกำจัดการซื้อขายสินค้าจากสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย เพิ่มความพยายาม ในการบังคับใช้กฎหมายและจัดให้มีกรอบข้อกฎหมายและมาตรการยับยั้งที่มีประสิทธิภาพ

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า กรมศุลกากรได้ให้ความสำคัญและมีนโยบาย ในการเข้มงวดกวดขันของต้องห้ามต้องกำกัด โดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora หรือเรียกโดยย่อว่า ไซเตส : CITES) ตลอดจนการทำงานประสาน ความร่วมมือกันอันดีระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว สำหรับหน่วยงานความร่วมมือภายในประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) หน่วยงานอื่น ๆ เช่น สายการบิน บริษัทขนส่ง ท่าอากาศยาน ฯลฯ ส่วนหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) สำนักงานปราบปราม ยาเสพติดของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (The United States Drug Enforcement Administration: DEA) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (The United States Department of Homeland Security: DHS) สำนักงานบังคับใช้กฎหมายการย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐอเมริกา (United States Immigration and Customs Enforcement: ICE) และสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (U.S. Customs and Border Protection: CBP) องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (International Criminal Police Organization: INTERPOL) สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime: UNODC) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) สำนักงานประสานงานข่าวกรองศุลกากร WCO Regional Intelligence Liaison Office (WCO RILO) สำนักงานสร้างเสริมขีดความสามารถ (WCO Regional Office for Capacity Building: WCO ROCB) ผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร จากนานาประเทศ (Foreign Customs Attaché) โดยจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ที่สำคัญ ได้แก่ การประสาน งานด้านการข่าวอย่างเป็นทางการผ่าน Drug Seizure Immediate Notification Systems (DSINS) เพื่อต่อต้านการขนส่งยาเสพติดทางอากาศยาน และทางทะเล ตลอดจนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐกับชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามบัญชีในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) สำหรับสัตว์หรือพืชมีชีวิตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร ส่วนสัตว์หรือพืชที่ตายแล้วหรือซาก อาทิ นอแรดและงาช้าง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและกรมศุลกากร เป็นหน่วยงานที่เก็บรักษา 

ปัจจุบันสถานการณ์การลักลอบค้าสัตว์ป่าในประเทศไทย มีหลายกลุ่มทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยใช้ประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านลักลอบสินค้าผิดกฎหมายไปยังประเทศปลายทาง กลุ่มเหล่านี้จะใช้คนท้องถิ่นในประเทศอาเซียนเป็นผู้ขนส่งเพื่อให้มีความกลมกลืนกับผู้โดยสารทั่วไปและลักลอบสินค้าที่ผิดกฎหมายไปยังประเทศปลายทาง ในกรณีที่เป็นการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า การสำแดงรายการของสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกเป็นเท็จเป็นวิธีที่ ใช้กันมากที่สุดในการลักลอบสินค้าผิดกฎหมาย เช่น การสำแดงรายการของสินค้าส่งออกเป็นสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยทั่วไป อาทิ กระเพาะปลา ถั่ว หรือสินค้าอื่น ๆ ที่รับประทานได้ ทั้งนี้แนวโน้มการลักลอบค้าสัตว์ป่าในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การใช้เส้นทางลักลอบสินค้าผิดกฎหมายโดยตรงจากประเทศต้นทางไปยังประเทศปลายทาง หลีกเลี่ยงเส้นทางการลักลอบสินค้าผิดกฎหมายออกจากเมืองต้นทางที่มีความเสี่ยงในการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่โดยใช้เมืองใกล้เคียงแทน การใช้เส้นทางในการเดินทางอ้อม เช่น การใช้เส้นทางในการเดินทางจากประเทศต้นทางผ่านประเทศต่าง ๆ เพื่อไปยังประเทศปลายทางอย่างไม่สมเหตุสมผล การเดินทางเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชาประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และใช้เส้นทางอื่น ๆ เพื่อเข้ามายังประเทศไทย (อาทิ พรมแดนทางบก โดยการดัดแปลงยานพาหนะลักลอบขนสัตว์ป่าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ) โดยใช้ประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านลักลอบสินค้าผิดกฎหมายไปยังประเทศปลายทาง ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลและ การจับกุมพบข้อมูล ประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง ดังนี้

ประเทศต้นทาง ได้แก่- ประเทศเอธิโอเปีย ประเทศโกตดิวัวร์- ประเทศเคนยา- ประเทศไนจีเรีย-ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศเบนิน- ประเทศคองโก- ประเทศโมซัมบิก- ประเทศแองโกลา-ประเทศแซมเบีย- ประเทศแคเมอรูน- ประเทศกานา- ประเทศไนเจอร์- ประเทศโตโก- และประเทศบูร์กินาฟาโซ
ประเทศทางผ่าน ได้แก่- ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์- โดฮา ประเทศกาตาร์- อาดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย- ไนโรบี ประเทศเคนยา- ลากอส ประเทศไนจีเรีย - อิสตันบูล ประเทศตุรกี - ประเทศมาเลเซีย - ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย

โดยมีข้อสังเกต ณ ประเทศทางผ่าน ผู้ลักลอบสินค้าผิดกฎหมายมักเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งหรือการลักลอบเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

ประเทศปลายทาง ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน

อนึ่ง กรมศุลกากรได้นำระบบควบคุมทางศุลกากรมาใช้ในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยและเข้มงวดปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับกรณีของต้องห้ามต้องกำกัด โดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora หรือ CITES) มีสถิติการจับกุม ดังนี้

เล่าเรื่องด้วยภาพ

“บางจาก” ชวนใช้พลังสะอาด E85s

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญชวนคนไทยใช้พลังงานสะอาด ดีต่อรถ ดีต่อโลก อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 20 พ.ย. 2561

นำร่อง "เคแบงก์ เซอร์วิส” ที่คาเฟ่ …

“เคแบงก์ เซอร์วิส” จับมือ ‘คาเฟ่ อเมซอน’ เปิดให้บริการรับฝากเงินสาขานำร่องแห่งแรกที่ คาเฟ่ อเมซอน สาขาพีทีที สเตชั่น (เอกมัย-รามอินทรา) อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 20 พ.ย. 2561

ปลัด.คลัง เปิดการสัมมนาโครงการข้อตกลงคุณ…

ปลัด.คลัง เปิดการสัมมนาโครงการข้อตกลงคุณธรรม อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 20 พ.ย. 2561

ธพว. ติวเข้ม “ยกระดับปรับเปลี่ยน ก่อนกู้…

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank ร่วมกับ ศูนย์บริการ SME Solution Service ขอเชิญผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้สนใจทั่วไป อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 20 พ.ย. 2561

SCB ร่วมร่วมพันธมิตรดังสร้างสังคมไร้เงิน…

ไทยพาณิชย์ ผนึกกำลังพันธมิตร มาสเตอร์การ์ด และดิโอโร่ เดินหน้าสร้างสังคมไร้เงินสด พร้อมส่งโปรโมชั่นสุดคุ้มเอาใจคาเฟ่เลิฟเว่อร์ยุคใหม่ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 19 พ.ย. 2561

แบงก์กรุงเทพร่วมมาสเตอร์การ์ดเปิดตัว เตร…

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ มาสเตอร์การ์ด เปิดตัวแคมเปญ “เตรียมตัวช้อป พร้อมลุ้นเชียร์ UEFA Champions League Final Madrid 2019” อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 19 พ.ย. 2561

หลักสูตร Panorama Insurance

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดอบรมหลักสูตร Panorama Insurance for Startup อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 16 พ.ย. 2561

BBL เปิดรับ “นักออมเพื่อให้” ตามรอยพ่อ

ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัคร “นักออมเพื่อให้” ในกิจกรรม “ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปีที่ 2” ผ่านเครือข่ายสาขาธนาคารทั่วประเทศ กว่า 1,163 สาขา อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 16 พ.ย. 2561

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM