วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2562 15:56

ดอกเบี้ยขาขึ้นกดดัชนีความเชื่อมั่นอสังฯ

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล REIC Housing Developer’s Sentiment Index (HDSI)

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ทำการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย มีค่ากลางของดัชนีเท่ากับ 50 ดังนั้น หากค่าดัชนีสูงกว่าค่ากลาง หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นและมีมุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในทางตรงกันข้าม หากค่าดัชนีต่ำกว่าค่ากลาง จะหมายถึง ผู้ประกอบการไม่มีความเชื่อมั่นและมีมุมมองเชิงลบต่อสถานการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการคำนวณค่าดัชนีจะให้น้ำหนักบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Listed Companies) ต่อบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Non-listed Companies) เป็น 60 : 40

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) ในภาพรวมของไตรมาส 4
ปี 2561 มีค่าเท่ากับ 50.4 จุด ค่าดัชนีลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ในระดับ 51.7 จุด เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลด้านเสถียรภาพทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการปรับตัวลดลง มีค่าใกล้กับค่ากลางที่ระดับ 50 จุด และเมื่อจำแนกดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันในแต่ละด้านพบว่า ด้านผลประกอบการ ด้านยอดขาย ด้านการลงทุน และต้นทุนประกอบการมีค่าความเชื่อมั่นลดลง ส่วนการจ้างงาน และการขึ้นโครงการใหม่/ยูนิต มีค่าความเชื่อมั่นปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

หากพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันจำแนกตามกลุ่มผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies มีค่าดัชนีเท่ากับ 55.7 จุด ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งมีค่าดัชนีอยู่ที่ 56.1 จุด แต่ค่าดัชนียังคงสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 ส่วนผู้ประกอบการกลุ่ม Non-listed Companies มีค่าดัชนีเท่ากับ 42.3 จุด ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ระดับ 45.2 จุด โดยมีค่าดัชนีต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด แสดงว่าผู้ประกอบการกลุ่ม Non-listed Companies มีความกังวล และขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน (ดูตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1)

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index) ในภาพรวมไตรมาส 4 ปี 2561 มีค่าเท่ากับ 60.5 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ระดับ 57.5 จุด เนื่องจากคาดหวังว่าภาวะเศรษฐกิจจะมีโอกาสขยายตัวภายหลังการเลือกตั้ง เมื่อจำแนกดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้าในแต่ละด้านพบว่า ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในการเปิดโครงการใหม่ และด้านการลงทุน จึงทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้น

หากพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 65.4 จุด ค่าดัชนีเพื่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 59.2 จุด ส่วนผู้ประกอบการกลุ่ม Non-listed Companies มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 53.2 จุด ค่าดัชนีลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 54.9 จุด แต่ค่าดัชนีดังกล่าวยังสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่ม ยังคงมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอีก 6 เดือนข้างหน้า (ดูตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2)

ข้อความจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลสถิติ ข้อเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือได้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่งแล้ว แต่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องหรือความเป็นจริงและไม่อาจรับผิดชอบต่อ ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใช้ข้อมูลผู้นำข้อมูลไปใช้พึงใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์  02-645-9674-6 โทรสาร 0-2643-1252

เล่าเรื่องด้วยภาพ

KBANK(K CONNECT-LG) ผ่านบล็อกเชน

กสิกรไทย พัฒนาบริการหนังสือค้ำประกันบนอินเทอร์เน็ต (K CONNECT-LG) ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 27 มิ.ย. 2562

KBANKบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส…

กสิกรไทยให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ 100% ผ่านบล็อกเชน หวังดึงลูกค้าทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 50% ภายในปีหน้า อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 27 มิ.ย. 2562

มหกรรมแสดงรถยนต์ไทยประจำภูมิภาคครั้งที่ …

ไทยแลนด์ มอเตอร์ เฟสติวัล 2019 จัดใหญ่ระดับภูมิภาค ขนค่ายรถยนต์ จักรยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ บุก จ.อุดรธานี อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 27 มิ.ย. 2562

HONDA ยกทัพยนตรกรรมฮอนด้ารวม 8 รุ่น

ฮอนด้าจัดแสดงยนตรกรรมรวม 8 รุ่น ในงาน Fast Auto Show Thailand 2019 ชูไฮไลท์ แอคคอร์ด บีอาร์-วี และเอชอาร์-วี พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 27 มิ.ย. 2562

KTBสนับสนุนร.พ.วชิระสู่ Smart Hospital 4…

กรุงไทยลงนามพัฒนาระบบบริการจัดการทางการเงินวชิรพยาบาล อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 26 มิ.ย. 2562

TBANK เสนอขาย หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิส

ธนาคารธนชาต เสนอขายหุ้นกู้ ราชธานีลิสซิ่ง อายุ 3 – 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ สูงสุด 3.50% ต่อปี ... อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 26 มิ.ย. 2562

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองเศรษฐกิจไทยครึ่งปี…

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับประมาณการเศรษฐกิจลงมาอยู่ที่ 3.1% อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 26 มิ.ย. 2562

สสว. จัดประชุม ส่งเสริม SME อาเซียนเข้าส…

สสว. จัดประชุมหาข้อสรุป ผลักดันนโยบาย ส่งเสริม SME อาเซียนเข้าสู่ระบบ ต่อเวทีประชุมสุดยอดอาเซียน อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 25 มิ.ย. 2562

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM