วันพุธ, 09 มกราคม 2562 16:26

ร่างระเบียบกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลางประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ....

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 กรมบัญชีกลางได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ก.พ. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. .... และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า การกำหนดร่างระเบียบดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ เพื่อให้การบริหารลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้การบริหารอัตรากำลังคนของส่วนราชการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยที่กรมบัญชีกลางได้นำข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงและกำหนดเป็นร่างระเบียบฉบับใหม่ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ยกเลิกระเบียบฉบับเดิม (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561)
2. ร่างระเบียบฉบับนี้ จะไม่ใช้บังคับแก่ลูกจ้างหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างของกองทุนเงินทุนหมุนเวียน และลูกจ้างที่มีลักษณะเป็นการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
3. กำหนดอัตราค่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การบริหารงานบุคคล และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง
4. สำหรับการจ้างลูกจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยสามารถจ้างลูกจ้างได้ตามกรอบอัตราและอัตราค่าจ้างเดิมที่แต่ละส่วนราชการอนุมัติไว้ต่อไป และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยยื่นเรื่องขออนุมัติการจ้างให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอย่างช้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณหรือเริ่มจ้าง ทั้งนี้ ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างที่กรมบัญชีกลางกำหนด

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า ในการประชุมชี้แจง ตอบข้อซักถาม ร่างระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างดังกล่าว ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบและไม่มีข้อทักท้วงใด ๆ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะได้เร่งดำเนินการเสนอร่างระเบียบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาลงนามและประกาศใช้ต่อไป

เล่าเรื่องด้วยภาพ

KBANK(K CONNECT-LG) ผ่านบล็อกเชน

กสิกรไทย พัฒนาบริการหนังสือค้ำประกันบนอินเทอร์เน็ต (K CONNECT-LG) ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 27 มิ.ย. 2562

KBANKบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส…

กสิกรไทยให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ 100% ผ่านบล็อกเชน หวังดึงลูกค้าทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 50% ภายในปีหน้า อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 27 มิ.ย. 2562

มหกรรมแสดงรถยนต์ไทยประจำภูมิภาคครั้งที่ …

ไทยแลนด์ มอเตอร์ เฟสติวัล 2019 จัดใหญ่ระดับภูมิภาค ขนค่ายรถยนต์ จักรยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ บุก จ.อุดรธานี อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 27 มิ.ย. 2562

HONDA ยกทัพยนตรกรรมฮอนด้ารวม 8 รุ่น

ฮอนด้าจัดแสดงยนตรกรรมรวม 8 รุ่น ในงาน Fast Auto Show Thailand 2019 ชูไฮไลท์ แอคคอร์ด บีอาร์-วี และเอชอาร์-วี พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 27 มิ.ย. 2562

KTBสนับสนุนร.พ.วชิระสู่ Smart Hospital 4…

กรุงไทยลงนามพัฒนาระบบบริการจัดการทางการเงินวชิรพยาบาล อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 26 มิ.ย. 2562

TBANK เสนอขาย หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิส

ธนาคารธนชาต เสนอขายหุ้นกู้ ราชธานีลิสซิ่ง อายุ 3 – 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ สูงสุด 3.50% ต่อปี ... อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 26 มิ.ย. 2562

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองเศรษฐกิจไทยครึ่งปี…

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับประมาณการเศรษฐกิจลงมาอยู่ที่ 3.1% อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 26 มิ.ย. 2562

สสว. จัดประชุม ส่งเสริม SME อาเซียนเข้าส…

สสว. จัดประชุมหาข้อสรุป ผลักดันนโยบาย ส่งเสริม SME อาเซียนเข้าสู่ระบบ ต่อเวทีประชุมสุดยอดอาเซียน อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 25 มิ.ย. 2562

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM