วันพุธ, 09 มกราคม 2562 16:26

ร่างระเบียบกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลางประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ....

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 กรมบัญชีกลางได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ก.พ. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. .... และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า การกำหนดร่างระเบียบดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ เพื่อให้การบริหารลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้การบริหารอัตรากำลังคนของส่วนราชการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยที่กรมบัญชีกลางได้นำข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงและกำหนดเป็นร่างระเบียบฉบับใหม่ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ยกเลิกระเบียบฉบับเดิม (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561)
2. ร่างระเบียบฉบับนี้ จะไม่ใช้บังคับแก่ลูกจ้างหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างของกองทุนเงินทุนหมุนเวียน และลูกจ้างที่มีลักษณะเป็นการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
3. กำหนดอัตราค่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การบริหารงานบุคคล และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง
4. สำหรับการจ้างลูกจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยสามารถจ้างลูกจ้างได้ตามกรอบอัตราและอัตราค่าจ้างเดิมที่แต่ละส่วนราชการอนุมัติไว้ต่อไป และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยยื่นเรื่องขออนุมัติการจ้างให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอย่างช้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณหรือเริ่มจ้าง ทั้งนี้ ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างที่กรมบัญชีกลางกำหนด

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า ในการประชุมชี้แจง ตอบข้อซักถาม ร่างระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างดังกล่าว ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบและไม่มีข้อทักท้วงใด ๆ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะได้เร่งดำเนินการเสนอร่างระเบียบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาลงนามและประกาศใช้ต่อไป

เล่าเรื่องด้วยภาพ

ธ.กรุงเทพรับ ISO ดูแลบริการเงินออนไลน์

แบงก์กรุงเทพ รับมอบใบรับรอง ISO/IEC 27001:2013 พัฒนาความปลอดภัยของบริการการเงินออนไลน์ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 16 ม.ค. 2562

SCB จัดงานวันเด็ก-สร้างวินัยการออม

แบงก์ไทยพาณิชย์ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 เสริมสร้างวินัยการออม รู้จักแบ่งปัน และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 16 ม.ค. 2562

TMB คืนเงิน 10% เมื่อช้อปที่ Watsons

ทีเอ็มบี ให้สาวกบิวตี้ ช้อปสนุกที่ “วัตสัน (Watsons)” รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10 % อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 16 ม.ค. 2562

วิริยะฯร่วม ทบ.มอบความสุขวันเด็กแห่งชาติ

ผบ.ทบ. รับมอบความสุขในวันเด็กแห่งชาติ ปี’62 จากวิริยะประกันภัย ก่อนส่งมอบต่อให้น้องๆ ลูกหลานกำลังพลของกองทัพบก ณ ลานด้านหน้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 16 ม.ค. 2562

คปภ.ตัดสินพร้อมมอบรางวัลสารคดีสั้น

คปภ.ตัดสินและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดสารคดีสั้น 11 เรื่อง ภายใต้แนวคิดพ.ร.บ.เคียงข้าง...ทุกการเดินทาง อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 15 ม.ค. 2562

โกลบอลเฮ้าส์ มอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแ…

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ประธานกรรมการ) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 14 ม.ค. 2562

วิระยะฯมอบกระเป๋าให้ น.ร.สวนลุมพินีรับวั…

วิริยะประกันภัย สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก มอบกระเป๋านักเรียน 500 ใบให้ ร.ร.สวนลุมพินี อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 14 ม.ค. 2562

เมืองไทยฯจัดงานบุญปีใหม่เสริมขวัญทีมงาน

เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีทำบุญปีใหม่ 2562 เสริมสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 14 ม.ค. 2562

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM