วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561 12:14

คปภ.จี้บริษัทประกันร่วมป้องกันภัยไซเบอร์

คปภ.ผนึก 2 สมาคม

 

ประกันชีวิต-วินาศภัย” ยกระดับมาตรการป้องกันภัยทางไซเบอร์ เผยส่งหนังสือขอความร่วมมือถึงธุรกิจประกันภัย หวังกำชับให้เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ผ่านช่องทาง TiCERT เป็นระยะ พร้อมเร่งสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานภาคการเงิน แลกเปลี่ยนข้อมูลรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์

ความก้าวหน้าของ “ดิจิทัล เทคโนโลยี” ย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงจาก “ภัยไซเบอร์” สิ่งนี้...เป็นของคู่กัน เพราะในโลกกว้าง...ยังมีบางธุรกิจที่สร้างผลกำไรมหาศาลจากความเสียหายของผู้อื่นหรือคู่แข่ง...อยู่ และหลายธุรกิจในระบบสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็น...ธนาคารพาณิชย์ หรือแม้กระทั่ง วงการประกันภัยเอง ก็มิอาจจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ความเสี่ยงเช่นนี้ได้

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายใต้การนำของ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ยอมรับว่า ผลจากพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กลายเป็นโอกาสและความท้าทายของทุกอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมประกันภัยที่ต้องเร่งปรับตัวเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์ หรือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทุกภาคส่วนจึงต้องอีกมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงและวางมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Management) ซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์จะกลายเป็นสิ่งที่ทุกๆ อุตสาหกรรมจะไม่สามารถมองข้ามได้เนื่องจากมีการพัฒนารูปแบบขึ้นตามยุคสมัยส่งผลกระทบที่รุนแรงในวงกว้าง ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากกรณีข้อมูลรั่วไหล (Data breach) ที่เพิ่งเกิดขึ้นของทางธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่

นายสุทธิพลย้ำว่า สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภค ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการจะขับเคลื่อนองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ล้วนมีหลายปัจจัยทั้งบวกและด้านลบเข้ามาเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เพิ่มช่องทางการให้บริการลูกค้าที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงที่ตามมา ยิ่งบริษัทที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการลูกค้า ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต หรือช่องทางออนไลน์ หรือผ่าน application ก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่ให้บริการเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือไปจากระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการสนับสนุนงานภายในบริษัท ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสและความเสียหายจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ต่อธุรกิจประกันภัยในส่วนของสำนักงาน คปภ. จึงดำเนินมาตรการขับเคลื่อนต่อเนื่องครอบคลุม ทั้งด้านกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ : ได้มีประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย ว่าด้วยการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการชดใช้เงิน ตามสัญญาประกันชีวิต/ ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันภัย

พร้อมกับออกแนวทางปฏิบัติสำหรับรักษาความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Management) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) เพื่อช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัยเองสามารถนำไปใช้ในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้ออกคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง (IT Audit Manual - Risk Based Supervision) เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย และการสร้างความพร้อมแก่ธุรกิจประกันภัยในการป้องกันความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์

โดยสำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดตั้ง TiCERT (Thai insurance Computer Emergency Response Team)เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับบริษัทประกันภัย โดยมีหน้าที่หลักเพื่อตอบสนองและจัดการกับเหตุการณ์ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (incident response) ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประกันภัยได้อย่างทันท่วงที รวมถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคการเงินเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์

ล่าสุด สำนักงาน คปภ.ได้มีหนังสือขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ไปยังภาคธุรกิจประกันภัย ผ่านทั้งสมาคมประกันภัยชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้น ทั้งสถาบันการเงิน และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยต่างก็มีความเสี่ยงในการถูกโจมตี โดยสำนักงาน คปภ. ได้ขอให้ภาคธุรกิจประกันภัยเฝ้าระวังและเตรียมตัวป้องกัน และการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและประชาชนทราบแนวทางป้องกันที่เหมาะสม ตลอดจนรายงานสถานการณ์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้สำนักงาน คปภ. ทราบเป็นระยะๆ ผ่านช่องทางTiCERT (https://ticert.oic.or.th) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการรับมือและแก้ไขปัญหา

“การที่จะสร้างความพร้อมให้ธุรกิจประกันภัยสามารถรับมือความเสี่ยงใหม่ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้องเกิดจากการที่ทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมประกันภัยตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากภายในให้มีการนำมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติโดยทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งยังต้องร่วมรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทมีระบบและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เหมาะสม” เลขาธิการ คปภ. กล่าวสรุป.

Read 134 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

สถิติเว็บไซต์

5116053
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
5484
17656
99449
348108
5116053

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM