วันจันทร์, 22 มกราคม 2561 14:16

เอสซีจีซื้อบริษัทมาเลเซีย

ปูนซิเมนต์ไทย

ซื้อหุ้นบริษัทบรรจุภัณฑ์มาเลยเซีย มูลค่าเงินลงทุน 836ล้านบาท

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) รายงานว่า SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. (หรือ “SCGP Solutions (Singapore)”) ประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 68.3ในบริษัท Interpress Printers Sendirian Berhad (หรือ “IPSB”) จากผู้ถือหุ้นรายเดิมซึ่งจะยังคงถือหุ้นส่วนที่เหลือต่อไป รายการดังกล่าวมีมูลค่ากิจการ 104.5 ล้านริงกิต (ประมาณ 836 ล้านบาท) SCGP Solutions (Singapore) เป็ นบริษัทย่อยที่ถือหุ้ นทั้งหมดโดยบริษัท เอสซีจี
แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นประมาณร้อยละ 99

IPSB เป็นบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษสําหรับอาหารชั้นนําที่ได้รับการยอมรับจากธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนชั้นนําทั่วโลก ต้องอยู่ที่รัฐเซลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย มีสินค้าหลักเป็นกล่องพับได้ ถาดขึ้นรูป
กล่องแคลมเชลล์ กระดาษห่อ และถุงกระดาษ โดยมีเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วนทั่วโลกเป็นลูกค้าหลัก ในปี 2560 IPSB มียอดขายประมาณ 585 ล้านบาท ซึ่งมาจากการส่งออกเป็นหลัก

การเข้าซื้อหุ้นในกิจการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจี แพคเกจจิ้งในการเป็นผู้จําหน่ายบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนและจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการบริโภคอาหารบริการด่วนในภูมิภาคที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วตามไลฟ์สไตล์และความพึงพอใจของผู้บริโภคโครงการลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 0.15ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 30กันยายน 2560และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทํารายการนี้จะเท่ากับร้อยละ 4.62ดังนั้น การรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน

Read 85 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM