วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561 14:55

เอ็นดีอาร์จ่อบุ๊ครายได้มาเลย์ไตรมาสแรก

ผู้ถือหุ้นเอ็นดีอาร์

ผู้ถือหุ้นเอ็นดีอาร์อนุมัติดีลเทคโอเวอร์ `FKRMM` ในมาเลเซีย จ่อบุ๊ครายได้ทันทีในไตรมาส1ปี2561 

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM) จาก Consistent Record Sdn. Bhd. (CRSB) จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ FKRMM คิดเป็นมูลค่า 53 ล้านริงกิต

นอกจากนี้ ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 322,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 377,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวน 55,000,000 บาท โดยเป็นการออกให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ CRSB ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 220,000,000 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนบางส่วนในการเข้าซื้อหุ้นของ FKRMM สำหรับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด ของ FKRMM (บริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสดบางส่วน ประมาณ 196,537,120 บาท) โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ CRSB จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในสัดส่วน ร้อยละ 20.31 ของทุนขำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการเข้าซื้อ FKRMM จะเป็นการเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากที่ผ่านมา NDR เป็นผู้ผลิตสินค้ายางในและยางนอกรถจักรยานยนต์ให้แก่กลุ่มบริษัท FKRMM เพื่อนำไปจัดจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย โดยรายได้ประมาณร้อยละ 40.00 ของรายได้รวม และรายได้ประมาณร้อยละ 80 ของรายได้ที่ส่งออกเป็นรายได้ที่จัดจำหน่ายให้แก่กลุ่ม FKRMM

อีกทั้ง FKRMM เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากว่า 50 ปี ซึ่งเป็นบริษัทฯผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศมาเลเซียมากกว่า 79 ราย รวมถึงมีคลังสินค้าในการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่เป็นของตัวเองถึง 4 แห่ง ในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าและเป็นการสร้างโอกาสในการจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากยางนอกเหนือจากยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ และรองเท้าในประเทศมาเลเซียและประเทศใกล้เคียงให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต

หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายใน 60 วัน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯรับรู้รายได้จาก FKRMM เข้ามาทันทีในไตรมาส 1/2561 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้จะทำให้รายได้รวมของบริษัทฯ เกินกว่า 1,000ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการโดยรวมในปี 2561 ของบริษัทฯเติบโตอย่างก้าวกระโดด.

Read 55 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM