วันศุกร์, 20 เมษายน 2561 12:44

BBL ไตรมาสแรกกำไร9พันล้าน

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เผยกำไรสุทธิไตรมาส 1/61

อยู่ที่ระดับ 9,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.4% จากไตรมาส 1/60  จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  เพิ่มขึ้น 5.2% มาที่ 17,123 ล้านบาท และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 2.34% สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 14,414 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.8% สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและกำไรสุทธิจากเงินลงทุน โดยรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากค่าธรรมเนียมบริการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมจากการอำนวยสินเชื่อ

สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานมีจำนวน 12,594  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.6% ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานลดลงเป็นร้อยละ 39.9

ณ สิ้นเดือนมี.ค.2561 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 1,978,511 ล้านบาท ลดลง 1.3% จากสิ้นปี 2560 จากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ สินเชื่อลูกค้าบุคคล และสินเชื่อกิจการต่างประเทศ สำหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม (NPL) อยู่ที่ 3.8% ขณะที่เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารมีจำนวน 146,807 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่เพียงพอรองรับความไม่แน่นอนและกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้น ตามหลักการตั้งสำรองด้วยความระมัดระวัง

ด้านเงินกองทุน หากนับกำไรสุทธิงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2560 และกำไรสุทธิในไตรมาส 1/61  หักด้วยเงินปันผลที่จะจ่ายในเดือนพ.ค.2561 เข้าเป็นเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร และบริษัทย่อยจะอยู่ในระดับประมาณ 18.7% 17.2% และ 17.2% ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด สำหรับส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 มี.ค.2561 มีจำนวน 405,462 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 212.41 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 1.96บาท จากสิ้นปี 2560

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยว  สอดคล้องกับการขยายตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปยังเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม นอกจากนี้ยังมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่มีแผนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มสำคัญสามประการที่ธนาคารตระหนัก และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้แก่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การขยายตัวของเมือง และการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงแนวทางการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่กับการรักษาสภาพคล่องและเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ธนาคารมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน

Read 44 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM