วันพฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2561 07:56

คปภ.ย้ำไร้ใบสั่งบริษัทประกันหยุดรับงาน

คปภ. ชี้แจงขั้นตอนมาตรการทางกฎหมายกรณี บริษัทประกันภัยดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ย้ำยังไม่มีบริษัทประกันภัยรายใดถูกสั่งหยุดรับประกันภัย

ตามที่มีการเผยแพร่ประกาศของสำนักงาน คปภ. ฉบับที่ 17/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 กรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยของ บริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำรงเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตามประกาศ คปภ. เรื่องกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนรวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558 นั้น

สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ชี้แจงว่าการประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามกฎหมายของบริษัทประกันภัยดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 111/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติให้สำนักงาน คปภ. ประกาศการฝ่าฝืนฯ โดยต้องระบุรายละเอียดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ประชาชนทราบ

ตามข้อกฎหมายในกรณีที่เงินกองทุนของบริษัทลดลงต่ำกว่าเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย บริษัทจะต้องเสนอโครงการเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน หรือวันที่ผู้สอบบัญชีหรือบริษัทตรวจพบ และเมื่อนายทะเบียนให้ความเห็นชอบโครงการแล้ว ในระหว่างดำเนินการตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ บริษัทสามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ แต่จะดำเนินการขยายธุรกิจไม่ได้จนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามมาตรา 27 วรรคสอง

“ กรณีของบริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงาน คปภ. ได้รับแจ้งว่าได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุนแล้ว แต่อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนให้มีผลตามกฎหมาย ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าระดับเงินกองทุนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็จะไม่มีกรณีที่นายทะเบียนจะต้องให้ความเห็นชอบโครงการเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุนตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด ขณะนี้ จึงยังไม่มีคำสั่งห้ามบริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการขยายธุรกิจ และบริษัทฯ ยังสามารถรับประกันภัยรายใหม่ได้ ” เลขาธิการ คปภ. กล่าวสรุป.

Read 87 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM