วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2561 16:04

กรุงไทยหนุนสินเชื่อผู้สร้างอสังหาฯ

แบงก์กรุงไทยผนึกการเคหะแห่งชาติหนุนภาคเอกชน จัดหาแหล่งเงินกู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ให้คนไทย

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เพื่อสนับสนุนโครงการของการเคหะฯ ว่า ธนาคารฯพร้อมสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่การเคหะฯคัดเลือกมา โดยให้วงเงินสินเชื่อในส่วนของค่าก่อสร้าง และพัฒนาสาธารณูปโภคแก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารฯตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการแนวราบหรือแนวสูง

ทั้งนี้ ธนาคารฯร่วมมือกับการเคหะฯ ในโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยที่ผ่านมา โดยสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยให้แก่ประชาชนที่สนใจจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีผู้ยื่นขอสินเชื่อเกือบ 100 ล้านบาท ทั้งในโครงการจังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์ 3) ระยะ 3 รวม 33 ราย 24,640,000 บาท, โครงการจังหวัดสงขลา (หาดใหญ่-ลพบุรีราเมศวร์) 107 ราย 67,410,000 บาท และโครงการจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 3 รวม 12 ราย 7,740,000 บาท และธนาคารฯยังคงดำเนินการสนับสนุนโครงการต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการอื่นๆ ของภาครัฐต่อไป

ด้านนายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนเป็นอีกหนึ่งภารกิจของการเคหะฯ ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับการเคหะแห่งชาติ 3 รูปแบบ คือ โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จะดำเนินงานในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Investment) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556

ส่วนโครงการที่มีมูลค่าโครงการต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จะดำเนินงานในรูปแบบโครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Operation) และโครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support) ตามพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ และระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วยการสนับสนุนโครงการ

ทั้งนี้ โครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support) ซึ่งการเคหะฯจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาความเป็นไปได้ด้านการตลาด ความเหมาะสมทางกายภาพ และการเงินการลงทุน อีกทั้งประสานงานกับสถาบันการเงินของรัฐในการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งการเคหะฯได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือการร่วมดำเนินกิจการ

โดยวิธีการสนับสนุนโครงการภาคเอกชน ระหว่างธนาคารกรุงไทยและการเคหะฯติขึ้น โดยเป็นการร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อสานพลังประชารัฐสามฝ่าย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานเชิงนโยบายของรัฐบาล สู่การปฏิบัติจริงที่เป็นรูปธรรมเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุนบุคลากรระหว่างองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการพัฒนาโครงการ.

Read 156 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM