วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561 17:00

คลังแก้หนี้ "คนจันท์" โชว์ครม. Featured

คลังนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มี รายได้น้อยและการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดจันทบุรี ด้าน ธ.ก.ส.พร้อมลุยโครงการบัตรคนจนเฟส2

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้จัดให้มีโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่ 5 ต่อเนื่องจาก จังหวัดนครราชสีมา สุพรรณบุรี สงขลา และพิษณุโลก ที่เป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้ นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยเพื่อขยายผลไปยังจังหวัดอื่นทั่วประเทศต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้เตรียมการโดยนำส่งรายชื่อผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบในจังหวัดจันทบุรี จากฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 6,427 คน และมีมูลหนี้นอกระบบ 302.69 ล้านบาท หรือมีมูลหนี้เฉลี่ย 47,097 บาทต่อคน ส่งให้กับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้ติดต่อนำลูกหนี้ นอกระบบแต่ละรายมาเข้าสู่ กลไกการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประกอบด้วย การให้คำปรึกษาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ พิจารณาช่วยเหลือด้านสินเชื่อและดูแลฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้ ซึ่งเป็นกลไกการทำงานของจุดให้ คำปรึกษาปัญหาหนี้ นอกระบบประจำจังหวัดจันทบุรี และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้ นอกระบบประจำจังหวัดจันทบุรี

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่าได้ดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ธ.ก.ส. ได้มีการวางแผนตั้งแต่การประชาสัม พันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย จ้างลูกจ้างเข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ  มีการแต่งตั้งผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer: AO)  คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ติดตามการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งประสานความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น กองทุนหมู่บ้าน เพื่อเปิดจุดบริการถึงในชุมชนให้กับผู้มีรายได้น้อยได้รับความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย จัดตั้งห้อง War Room  และ Call Center เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงาน โดย ธ.ก.ส.สาขาร่วมกับ ปรจ.(ทีมหมอประชารัฐสุขใจ) เข้าไปพบปะผู้มีรายได้น้อยทุกราย  โดยกำหนดแผนในแต่ละพื้นที่ เริ่มช่วงเดือนก.พ. จัดทีมลงพื้นที่สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา ประสานงานและบูรณาการกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาเป็นรายบุคคล ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และติดตามประเมินผลเพื่อรายงานคณะทำงานเป็นระยะ ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 โดย ธ.ก.ส.ลงพื้นที่ดำเนินงานไม่มีวันหยุดทั้งวันเสาร์-อาทิตย์

โครงการตามมาตรการดังกล่าว ธ.ก.ส.พร้อมให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อสร้างอาชีพ รวมถึงการเชื่อมโยงกับผู้ประ กอบการเอสเอ็มอีเกษตร ที่เป็นหัวขบวนในการรับซื้อผลผลิตจากผู้มีรายได้น้อย  เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน ตัวอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย  วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านไร่เก่า และ บริษัทบีฟรุ๊ต (Bee Fruits) ผู้ผลิตและแปรรูปผลไม้  ที่นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นเกษตรกร 3,959,030 ราย ลงทะเบียนสวัสดิการรัฐทั้งหมด มีหนี้นอกระบบ 448,496 ราย มูลหนี้เฉลี่ยต่อราย 59,520 บาท ธ.ก.ส.ได้ให้สินเชื่อแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 977,613 ราย เป็นเงิน 193,760 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นการให้สินเชื่อเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบ 79,662 ราย เป็นเงิน 4,499 ล้านบาท สำหรับการแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คนไทยไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงมหาดไทย นั้น เริ่มให้แสดงความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2561 เป็นต้นมา ผลการดำเนินงานลงทะเบียนของผู้มีรายได้น้อยที่แสดงความประสงค์ต้องการพัฒนาอาชีพ ณ วันที่ 5 ก.พ.2561 มีผู้แสดงความประสงค์แล้ว 103,436 ราย โดย ธ.ก.ส.จะดำเนินการสัมภาษณ์รายคนเพื่อหาแนวทางเพิ่มรายได้ที่เหมาะสมต่อไป 

สำหรับในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  มีเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 10,322 ราย เป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบ 1,061 ราย มูลหนี้ 60.26 ล้านบาท เฉลี่ยต่อราย 56,798 บาท ซึ่ง ธ.ก.ส ได้เข้าไปช่วยเหลือลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้ว  101 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24.43 ล้านบาท ด้วยการให้สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน และสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้.

Read 208 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM