วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562 17:09

ออมสินมอบ 100 ล.สร้าง รพ.สมเด็จพระยุพราช Featured

แบงก์ออมสิน ลงนามร่วมสาธารสุข และมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช สนับสนุนงบ 100 ล้านบาทจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.สมเด็จพระยุพราช 10 แห่ง กระจายในถิ่นทุรกันดารทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชภิเษก เริ่มปี’62 สิ้นสุดโครงการก่อสร้างปี’64

 

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.ชาติชาย พยุหานาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.สมเด็จพระยุพราช 10 แห่ง กระจายอยู่ในอำเภอห่างไกลในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าวว่า ที่ผ่านมาธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ “พัฒนาเวชกรรมฟื้นฟูและงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก” จำนวน 84 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล พัฒนางานเวชกรรมฟื้นฟู และงานชันสูตรสาธารณสุข ทำให้ประชาชนที่เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารได้ประโยชน์อย่างมาก ครั้งนี้ ยังได้จัดสรรงบประมาณอีก 100 ล้านบาท ในโครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.สมเด็จพระยุพราช โดยมูลนิธิฯจะสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารออมสิน และกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รองรับการก่อสร้างอาคาร 10 แห่ง ซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัย การออกแบบอาคารใช้หลักประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรภายในองค์กรและประชาชนโดยรอบ นอกจากนี้ มูลนิธิฯจะขอพระราชทานนามอาคารต่อไป ด้าน ดร.ชาติชาย กล่าวว่า ธนาคารฯสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคาร 10 แห่งๆ ละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 100 ล้านบาท เพื่อขยายการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแบบครบวงจรให้แก่พระสงฆ์ นักบวชทุกศาสนา ผู้สูงอายุและผู้พิการ อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะสำหรับผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท โดยภายในศูนย์การเรียนรู้ ยังมีการจัดแสดงทั้งนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน ได้แก่ นิทรรศการแสดงความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยต่อการสาธารณสุขของประเทศ และวิวัฒนาการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นต้น

ทั้งนี้ “โครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.สมเด็จพระยุพราช” เป็น 1 ใน 6 โครงการ ที่ธนาคารออมสินจัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณารับบรรจุเข้าเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และจะปรากฏในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาธนาคารฯมีบทบาทสำคัญในการจัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตั้งแต่ในระยะแรกเริ่ม โดยเป็นสถาบันการเงินเพียงแห่งเดียวที่ช่วยระดมเงินทุนจากประชาชน เพื่อจัดสร้าง รพ.ในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ ธนาคารฯยังได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่ นพ.สุขุม กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้รับบริการทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ สำหรับการสนับสนุนของธนาคารออมสินในการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดความแออัดในโรงพยาบาล ส่วนสถานที่ในการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.สมเด็จพระยุพราช กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาสถานที่และระยะเวลาในการก่อสร้าง แบ่งเป็น 3 ปี (2562-2564) ดังนี้ เริ่มจากปี 2562 ดำเนินการ 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย, รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว, รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย และรพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ ส่วนปี 2563 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์, รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี และรพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม และในปี 2564 อีกจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา, รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี และรพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร.

Read 82 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM