วันเสาร์, 12 มกราคม 2562 12:26

บัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายทะลุเป้า Featured

กรมบัญชีกลาง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ณ สิ้นไตรมาสแรก ใช้จ่ายแล้ว 1,041,586 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34.7% พร้อมมอบหมายให้ทีมเร่งรัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินอย่างใกล้ชิด

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 กำหนดมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท หรือมาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่เราคุ้นเคย โดยได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินแทนเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา โดยเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน ประกอบด้วย จำนวนการก่อหนี้ร่วมกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ทั้งนี้ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.– 31 ธ.ค. 2561 งบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้วจำนวน 1,041,586 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34.7 %สูงกว่าเป้าหมาย 2.7% โดยรายจ่ายประจำใช้จ่ายแล้วจำนวน 833,424 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 2,353,121 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35.4% ต่ำกว่าเป้าหมาย 0.6% สำหรับรายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) ใช้จ่ายแล้วจำนวน 208,163 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 558,158 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32.2_ สูงกว่าเป้าหมาย 12.2%

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ข้าราชการกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นทีมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินทั้งส่วนกลาง 64 ทีมและส่วนภูมิภาค (คลังเขต คลังจังหวัด) 85 ทีม ร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุน จำนวน 165 หน่วยงาน และส่วนราชการที่มีที่ตั้งในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด เพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินข้างต้น พร้อมทั้ง รายงานปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งแก้ไข รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่อไป.

Read 134 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM