วันอาทิตย์, 16 กันยายน 2561 13:43

กรมศุลกากร รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 Featured

 "ภาครัฐเพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life" ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ระดับดีเด่น

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 9.30-15.30 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life” จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งกรมศุลกากรได้รับรางวัล สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ระดับดีเด่น จากโครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliance:CA)  ซึ่งงานในครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ณ ห้อง แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

นายกุลิศ สมบัติศิริ กล่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศมอบให้แก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐ
ทั้งปวง มี 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้แก่ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและผลจากการมุ่งมั่นดำเนินการตาม
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม  สำหรับกรมศุลกากร ได้รับรางวัลในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ระดับดีเด่น จากโครงการพันธมิตร-ศุลกากร (Customs Alliance:CA) ซึ่งรางวัลนี้ จะมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และรับฟังความคิดเห็น(Consult) และประชาชนเข้าถึงได้อย่างเป็นระบบนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือผลสำเร็จในการบริหารราชการขององค์กรอย่างเป็นรูปประธรรม 

ซึ่งที่ผ่านมา กรมศุลกากรตระหนักดีว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรมศุลกากรกับภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่กรมศุลกากรจะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก การสร้างกลไกความร่วมมือที่ดีในการทำงานระหว่างกรมศุลกากรกับภาคเอกชนจึงถือเป็นภารกิจหลักในการปฏิรูปกระบวนการทำงานของกรมศุลกากร จึงได้จัดทำโครงการ “พันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances : CA)” เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาคเอกชนกับกรมศุลกากร ในการให้คำแนะนำติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาและสร้างความชัดเจน ลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ทั้งปัญหาเชิงนโยบายและปัญหาหน้างานปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ราคา ถิ่นกำเนิด กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์ และปัญหาอื่นๆ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากส่วนกลาง (Account Officer Center : AOC)
ทำหน้าที่ติดต่อประสานกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของแต่ละพื้นที่ (Account Officer Expert : AOX) เพื่อแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินพิธีการทางศุลกากร อีกทั้งยังเป็นการสร้างความโปร่งใส และความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการสุจริตและยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกรมศุลกากรให้เป็นไปตามมาตรฐานศุลกากรโลก ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 454 บริษัท  ซึ่งกรมศุลกากรสามารถประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่บริษัทสมาชิกแล้วเสร็จกว่า 500 เรื่อง ซึ่งสมาชิกจะได้รับการดูแลประสานงานจากเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส

Read 129 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM