วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561 15:15

ครม.คลอดกฎหมายทรัสต์ Featured

คลังเสนอ ครม.จัดตั้งทรัสต์ดูแลทรัพย์สินส่วนบุคคลเช่น ที่ดิน หุ้น เพชรและพระเครื่อง โดยมีกฎหมายรองรับจากปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บริหารและดูแลหุ้นได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (สศค.) ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  (ครม.) วานนี้ (10 ก.ค.) มีมติอนุมัติในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัสต์เพื่อการจัด การทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... ซึ่งจะเป็นการนำหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพและช่วยลดการนำทรัพย์สินออกไปบริหารจัดการนอกประเทศ เช่น หุ้น ที่ดิน เพชรและพระ เครื่อง เป็นต้น  

โดยกำหนดให้นิยามของ “ทรัสต์” หมายถึง นิติสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ ผู้ก่อ ตั้งทรัสต์ ทรัสตีและผู้รับประโยชน์ โดยผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้ทำสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้ทรัสตี ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งทรัสต์ เพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจัดการกองทรัสต์ได้กำหนดระยะเวลาจัดการกองทรัสต์ไม่เกิน 100 ปี  ส่วนกำหนดขอบเขตการใช้ทรัสต์ โดยให้การก่อตั้งทรัสต์ตามพ.ร.บ.นี้ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล และต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุนจากประชาชนและการจัดการ ทรัสต์ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

สำหรับการกำหรดคุณสมบัติของผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตีและผู้รับประโยชน์ จะประกอบด้วย 1.ผู้ก่อตั้งทรัสต์ อาจเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ แต่ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับทรัสตี และทรัสตีต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ 2ทรัสตี จะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 3.ผู้รับประโยชน์ เป็นบุคคลตามที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แต่อาจเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้รวมทั้งผู้รับประโยชน์จะเป็นบุคคลรายเดียวหรือกลุ่ม บุคคลก็ได้  โดยกำหนดให้ ก.ล.ต. เป็นผู้กำกับดูแลการให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี

Read 170 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM