วันศุกร์, 27 เมษายน 2561 16:51

พาณิชย์ขับเศรษฐกิจฐานราก Featured

ปลัดพาณิชย์กำชับพาณิชย์จังหวัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล พร้อมช่วยยกระดับสินค้าชุมชน เกษตร OTOp และสินค้าGI ผ่าน e-Commerce

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เผยได้มอบนโยบายการทำงานให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล โดยเน้นให้พาณิชย์จังหวัดเป็นตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดที่ตนเองดูแลอยู่ และช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล ทั้งการช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการชุมชน สินค้าเกษตร OTOP และสินค้า GI การดูแลค่าครองชีพ การขับเคลื่อนการค้าชายแดน การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และการยกระดับการทำงานในการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ

ทั้งนี้ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ได้ขอให้เน้นการช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร โดยต้องติด ตามสถานการณ์สินค้าเกษตรและคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าตามช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตกำลังจะออกสู่ตลาด ทั้งในด้านราคาสินค้า ช่องทางการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม และทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงต้องจริงจังกับการพัฒนาช่องทางตลาดเพื่อยกระดับการค้าสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เช่น การขายผ่านทาง e-Commerce โดยการช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงตลาดจีนได้มากขึ้นผ่านทางอาลีบาบา

ขณะเดียวกันให้เข้าไปช่วยดูแลและช่วยขับเคลื่อนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ให้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนสินค้าชุมชน และผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล เพราะหากร้านค้ามีความเข้มแข็ง ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับรายได้ให้กับเจ้าของร้าน แต่ยังช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน สินค้า OTOP และสินค้า GI ได้ และยังช่วยให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ มีทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า และช่วยลดค่าครองชีพได้ด้วย

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในด้านการดูแลค่าครองชีพ ขอให้มีการกำกับติดตามลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด และหากพบว่ารายการใดเริ่มมีปัญหาด้านราคาที่ปรับขึ้น ลงผิดปกติอย่างไม่เป็นธรรม ก็ให้รีบเข้าไปดูแล และแจ้งเตือนเข้ามายังส่วนกลางทันที ขณะเดียวกัน ให้รณรงค์ให้ผู้บริโภครู้จักฉลาดซื้อประหยัดใช้ ตรวจสอบราคาสินค้าก่อนซื้อ และต้องช่วยสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถมีแหล่งซื้อสินค้าที่มีราคาถูก เช่น ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านอาหารหนูณิชย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ขอให้ทำแผนในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยต้องพัฒนาผู้ประกอบการในทุกมิติ ตั้งแต่การทำแผนธุรกิจ การทำบัญชีเบื้องต้น จนถึงการเปลี่ยนวิถีการค้าของคนไทยเป็นวิถีการค้าออนไลน์ โดยต้องส่งเสริมให้มีการผลิตสิน ค้าที่ดีมีคุณภาพ และช่วยเชื่อมโยงในด้านการขนส่ง (Logistic) เพื่อสร้างโอกาสในการทำการค้าออนไลน์ ต้องทำการเชื่อม โยงการค้ากับด้านการท่องเที่ยวอย่างมีศักยภาพ โดยต้องทำงาน เชิงรุกให้มากขึ้น มีการสื่อสารและสอบถามภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รับทราบปัญหา อุปสรรคและความต้องการเพื่อปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นตลอดเวลา

สำหรับด้านข้อมูลต้องมีการบูรณาการการจัดการด้านข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ จัดทำและเชื่อมโยงข้อมูลสู่ส่วนกลางทุกวัน เพื่อใช้พยากรณ์ เตือนภัยและกำหนดนโยบาย และการยกระดับงานบริการและการสร้างภาพลักษณ์ให้กับกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค โดยต้องให้ความสำคัญในการให้บริการประชาชน บริการด้วยใจ

Read 105 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM